El Consell Escolar i les Comissions Mixtes

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, mestres, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els i les membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Membres del Consell Escolar curs 23-24

Representants de les famílies: Aina Giral , Mónica Buzali, Jordi Usurriaga i Laura Gomara

Representants de l’AFA: Laia Sánchez Amat

Representants del claustre: Nuria Gomez, Mar Noguerol, Clara Viñuales, Julia Ferré i Alba Serrate

Representant de l’Ajuntament: Francesc Martínez

Representant sector PAS: Arnau Ingles

Representant sector PAE: Joan Temprado

Secretaria: Patricia Alomar Pons

Cap d’estudis: Laia Baniandrés Gibert

Direcció: Laia Pi Morera


Podeu consultar els resums dels acords presos Consells Escolars aquí.

Les Comissions Mixtes

Per tal de fomentar la participació entre les persones membres de la comunitat educativa i de distribuir el lideratge en el centre, el Consell Escolar té la potestat d’aprovar la constitució de Comissions Mixtes.

Les Comissions Mixtes són grups de treball formats per mestres i famílies. Es reuneixen de manera periòdica per desenvolupar diferents temes de l’escola en coherència amb el Projecte Educatiu.

Actualment tenim les següents Comissions Mixtes: Comissió de Menjador, Comissió Pedagògica, Comissió de Convivència, Comissió de Celebracions i Comissió de Sostenibilitat.