Els processos d’indagació i la conversa

Seguint les aportacions del socio-constructivisme creiem en el valor social de l’aprenentatge. Creiem que amb els i les altres aprenem més i millor.

Compartir idees, plantejar-nos reptes i preguntes plegats, debatre, intercanviar pensament, …  ens ajuda a construir nou coneixement.

A partir de Primària, prenen rellevància els processos d’indagació a les aules. Són trajectes d’aprenentatge basats en la construcció conjunta del coneixement a partir de la conversa i la reflexió.

Sovint s’inicien amb una pregunta que planteja un infant o l’adult en relació a un fet rellevant i proper a la realitat dels nens i nenes. A través d’aquests processos es treballen les diferents àrees de manera global.

“L’aprenentatge mitjançant l’acció cal complementar-lo amb oportunitats freqüents d’aprendre mitjançant la reflexió”

Gordon Wells

Reflexionar sobre allò que fem ens permet prendre consciència sobre el propi aprenentatge, avaluar-nos per millorar i aprendre.

La conversa pren significat a Primària entenent que conversar és observar, investigar, formular hipòtesis, experimentar, comprovar, discutir, analitzar, reflexionar, contrastar, prendre decisions, debatre…

Valorem la conversa com a diàleg amb un mateix, amb els i les altres i també amb l’entorn

“Todo nuevo conocimiento se gana por conversación: observar es conversar con la realidad, trabajar en equipo es conversar con el otro, reflexionar es conversar con uno mismo, hacer crítica es conversar con la reflexión”.  

Gordon Wells