NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) de l’escola Xirinacs és un recull ordenat dels acords que regeixen l’organització de la nostra vida escolar.

El present document ha estat actualitzat i aprovat pel Consell Escolar de l’escola en data 13 de juny de 2023.