NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) de l’escola Xirinacs és un recull ordenat dels acords que regeixen l’organització de la nostra vida escolar.

El present document ha estat aprovat pel Consell Escolar de l’escola en data 14 de desembre de 2019