Pla d’organització curs 2021-2022

L’elaboració d’aquest Pla d’obertura del curs 2021-2022 es basa en els documents de referència següents, publicats pel Departament d’Educació i el Departament de Salut de Catalunya: 

El present text es tracta d’un document viu i en permanent actualització en base a l’evolució del Covid 19 i les conseqüents directrius que es dictin des del Departament de Salut i d’Educació, i forma part de la Programació General Anual de centre.