Preinscripció 2021-2022

Per tal de conèixer el funcionament de tot el procés el Consorci d’Educació de Barcelona organitza sessions informatives per a les famílies. Consulteu les dates i accediu a les trobades previstes per Districtes aquí

Aquest any el procés de preinscripció es farà de manera telemàtica al web 

preinscripcio.gencat.cat


Com heu de fer la preinscripció escolar en línia?


Documentació necessària

Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • DNI del pare, la mare o el tutor/a de l’alumne.
    Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat són:

  • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola. En rebre la sol·licitud de preinscripció el centre consulta les dades del padró per confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

  • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola. En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.

  • Per justificar la renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

  • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

  • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental. Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives. Si es tracta de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

Canals d’ajuda per al procés de preinscripció


O contactar amb nosaltres:

escolaxirinacs@escolaxirinacs.cat

93 706 20 07

Preinscripció 2021-2022

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *