Principis pedagògics

A l’escola Xirinacs eduquem els infants entenent que:

  • L’infant és el centre i protagonista de tot procés educatiu. Aprèn a través de situacions que li són significatives perquè estan connectades amb la seva vida.
  • S’aprèn a través de la vivència, l’experiència i l’emoció, i en situacions que impliquin fer, pensar i comunicar a través de diferents llenguatges expressius.
  • Les activitats es plantegen en base a una concepció global de l’aprenentatge on les àrees del saber estan interrelacionades entre si.
  • L’aprenentatge és individual però s’esdevé en un context social on es construeix el coneixement a través del diàleg amb els altres i amb l’entorn. 
  • Els adults són els responsables de generar contextos rics d’aprenentatge on l’infant se senti segur i còmode per afrontar els reptes que se li plantegin.
  • El joc és essencial per l’aprenentatge i el desenvolupament integral de l’Infant, especialment en els primers 7 anys de vida.
  • L’adult vetlla pel benestar emocional de l’infant acompanyant des del respecte a les seves emocions i oferint-li els límits necessaris per tal que sigui cada vegada més capaç d’autorregular-se.
  • L’adult observa, documenta i visibilitza els processos de treball de l’infant tot donant valor a les seves accions.
  • L’avaluació forma part del procés d’aprenentatge i és l’eina que ens permet reflexionar i avançar.